ثبت نام مهارت آموز در دوره های موجود طرح "مهارت آموزی در محیط کار واقعی"


نام حرفهجنسیت* استانشهر
استانکارگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردساعات استانداردظرفيتثبت نام شدهجنسیتثبت نامجزئيات
گلستانتعمیرگاه احمد علی آبادی23622851397/07/241397/11/04تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 *72032مرد
 
بازگشت