ثبت نام مهارت آموز در دوره های موجود طرح "مهارت آموزی در محیط کار واقعی"


نام حرفهجنسیت* استانشهر
استانکارگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردساعات استانداردظرفيتثبت نام شدهجنسیتثبت نامجزئيات
هیچ رکوردی موجود نیست
 
بازگشت