ثبت نام کارآموز در دوره های آموزشی


گام اول: انتخاب دوره آموزشی

لطفا ابتدا دفترچه ثبت نام دوره های آموزشی را مطالعه کرده و سپس نوع محل آموزش (آزاد يا دولتی) و اداره کل مربوطه را انتخاب کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید.
توجه:

دوره های از نوع کار و دانش، طرح فاطر و انفال و دوره ها از نوع كارگاه زندان,كارگاه پادگان,كارگاه صنايع,کارگاه جوار دانشگاهی,کمپ,مرکز درمان اجباری,سکونت گاه غیر رسمی در فهرست زیر قابل مشاهده نبوده و تنها توسط کارشناسان مراکز قابلیت رویت و ثبت کاراموز را دارند

کد دورهنام حرفهنوع دوره* استان* نوع محل آموزش
نام اداره کلنام محل برگزاریکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردساعات استانداردظرفيتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئياتمرکز برگزاری
هیچ رکوردی موجود نیست